ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

ใบกิจกรรมโครงการปัจฉิมสำหรับนิสิตแจ้งสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 25560

                                      ที่ตกค้างกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพงาน
                                                         คลิกเพื่อดาวน์โหลดค่ะ

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ปี 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด