ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลากับ ม.ทักษิณ
>>เดือนกันยายน (**ระหว่างวันที่ 14-30)


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด