ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่
ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง
      นิสิตคนใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
นิสิตสามารถดาวน์โหลด แบบคำร้อง
ขอรับวุฒิบัตรและใบประมวลผล (Transcript) 
        รับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน  และนำส่ง
        ณ ห้องหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน พะยอม 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการความร่วมมือระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลากับ ม.ทักษิณ
>>เดือนพฤศจิกายน (**ระหว่างวันที่ 1 - 30)


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด