ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

ประกาศสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

แต่ยังไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน จึงอาจไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

ตามข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และตามข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด