ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

ประกาศ วิทยาเขตสงขลา

แจ้งถึงสโมสรนิสิตคณะต่างๆ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


ประกาศจาก ภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน วิทยาเขตสงขลา

แจ้งถึงนิสิตชั้นปี 3 4 (รหัส 58 -59) ให้นิสิตตรวจสอบกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน (ระยะที่ 2 รหัส 56 – 59)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศจากวิทยาเขตสงขลา

แจ้งเตือนครั้งที่ 1

แจ้งรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา และหลักสูตร 5 ปีที่แจ้งสำเร็จการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด