ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสงขลา

แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน 

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 (กรกฎาคม ตุลาคม 2565)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


            คู่มือและขั้นตอนการทำกิจกรรมเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

                                        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลด