ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่


รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก

(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อ


            คู่มือและขั้นตอนการทำกิจกรรมเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

                                        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลด