ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

(สำหรับนิสิตวิทยาเขตพัทลุง)

ชิ้นงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย

สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

คลิกเพื่อดาวโหลด


วิทยาเขตสงขลา

โครงการสนามทักษะ pmd47 พลเมืองดีจิทัล อคาดามี่

1. คู่มือและขั้นตอนการทำกิจกรรม/โครงการสนามทักษะpmd47 พลเมืองดีจิทัล อคาดามี คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2. คอร์สกิจกรรม/โครงการที่นิสิตต้องศึกษา    คลิกเพื่อดาวน์โหลด

3. ใบกิจกรรม/โครงการสนามทักษะ pmd47 พลเมืองดีจิทัล อคาดามี่   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4. ตัวอย่างใบกิจกรรม/โครงการ ฯ   คลิกเพื่อดาวน์โหลด


            คู่มือและขั้นตอนการทำกิจกรรมเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

                                        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลด