ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


ประกาศ วิทยาเขตสงขลา

รายชื่อนิสิตที่สมัครเข้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลด