ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
***เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา

#ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินตรวจสอบจำนวนกิจกรรมของตนเอง(100 ชั่วโมง) ซึ่งขณะนี้นิสิตจะได้ 96 ชั่วโมง อีก 4 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมประกันคุณภาพงาน (จัดในวันปัจฉิม 2 พ.ค 61) จึงขอให้นิสิตทุกคนเข้าร่วมเพื่อที่จะได้จำนวนชั่วโมงครบ 100 ชั่วโมง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ

**หมายเหตุ**ดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับวุฒิบัติและใบประมวลผล พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำส่งที่ห้องหลักสูตรฯ พะยอม 2 เพื่อตรวจสอบ และจัดส่งรายชื่อนิสิตที่ผ่านกิจกรรม ให้งานทะเบียน เพื่อกรอกผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าระบบ และจัดทำวุฒิบัตร พร้อมด้วยทรานสคริปต่อไป 
(นิสิตสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและนำส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 พ.ค.61 


จากวิทยาเขตสงขลา

***ประกาศแจ้งเตือนครั้งที่ 1 ***

  แจ้งรายชื่อนิสิตที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แต่ไม่ผ่านกิจกรรม

ตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน สามารถดำเนินการเขียนคำร้องแก้กิจกรรมในระหว่าง

วันที่ 17 เม.ย. – 16 พ.ค. 61 (ณ ห้องภารกิจหลักสูตรฯ นอกชั้นเรียน หอพักปาริชาต 2 ชั้น 1)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายชื่อ


คณะศึกษาศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายชื่อ


คณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายชื่อ


คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คลิกเพื่อดูรายชื่อ


คณะนิติศาสตร์ คลิกเพื่อดูรายชื่อ


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ปี 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด