ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

วิทยาเขตสงขลา

กิจกรรมเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

แบบคำร้องขอเข้าร่วมกิจกรรมฯ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอเข้าร่วมกิจกรรมฯ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด


            คู่มือและขั้นตอนการทำกิจกรรมเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

                                        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลด