ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


วิทยาเขตสงขลา

***แจ้งเตือนครั้งที่ 1***

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาตร์ ชั้นปี่ที่ 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอน

และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แต่ไม่ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน จึงอาจไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ 

**สำหรับนิสิตที่ตกค้างกิจกรรมจริง ให้นิสิตดำเนินการแก้กิจกรรมให้เสร็จสิ้น

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564

ตรวจสอบรายละเอียดและรายชื่อ คลิก


            คู่มือและขั้นตอนการทำกิจกรรมเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

                                        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

วิทยาเขตสงขลา

ประกาศปฏิทินกิจกรรมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คลิก>>ปฏิทินกิจกรรม